Σιωπηλό σύνολο γεννητριών

Ηγετική θέση της Κίνας δύναμη που παράγει το σύνολο αγορά προϊόντων